WINMAX Racing

Obchodní podmínky společnosti WESKO spol. s r.o.

Následující obchodní podmínky platí pro nákup prostřednictvím objednávky zadané přes internetovou stránku www.winmax-racing.cz společnosti WESKO spol. s r.o. Dále blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost WESKO spol. s r.o. a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), neupravené obchodními podmínkami. Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Definování pojmů

Prodávajícím je obchodní společnost WESKO spol. s r.o., se sídlem Mistřínská 393, 155 21 PRAHA 5; IČ: 25057146, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, vložka C45921. Společnost WESKO spol. s r.o. jedná při uzavírání a plnění smlouvy v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to právnická osoba, která dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů.

Dodání zboží zákazníkovi probíhá na základě potvrzené objednávky a vystavené proforma faktury . Ve chvíli, kdy je tato bezhotovostně uhrazena na účet prodávajícího, je zboží spolu s konečnou fakturou předáno zákazníkovi v sídle prodávajícího nebo zasláno zákazníkovi doručovací službou.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující jako spotřebitel a kupující, který spotřebitelem není:
- kupující spotřebitel (pouze spotřebitel) je každý člověk, který uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti, nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání,
- za kupujícího jako podnikatele nikoli spotřebitele, je považována každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě je to osoba jednající svým jménem nebo na účet podnikatele.

Kupní smlouva

Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídky), v případě kupujícího - spotřebitele, je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím (spotřebitelem) a následným přijetím objednávky dodavatelem.  Informativním e-mailem dodavatel neprodleně potvrdí toto přijetí objednávky na zadaný e-mail kupujícímu, toto potvrzení však nemá vliv na vznik smlouvy. Vzniklá smlouva (včetně dohodnuté ceny) může být měněna nebo rušena pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.

Kupující má možnost zkontrolovat a měnit údaje před zasláním závazné objednávky prodávajícímu, které do objednávky vložil. Dále má kupující možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Na závěr kupující objednávku odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

V případě, že kupujícím není spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího s tímto jeho návrhem kupujícímu.

U uzavření kupní smlouvy kupující stvrzuje, že je obeznámen s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a souhlasí s nimi. Před vlastním provedením objednávky má kupující možnost se seznámit se všemi obchodními podmínkami i reklamačním řádem, na které je dostatečně upozorňován.

Pro vyřízení reklamace je běh lhůty pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady nezbytné pro vyřízení reklamace (např. části zboží, jiných podkladů apod.). Doplnění podkladů od kupujícího je prodávající povinen si vyžádat v nejkratším možném termínu. Od tohoto data až do doručení vyžádaných podkladů kupujícím je tato lhůta pozastavena.

Před uzavřením kupní smlouvy si prodávající mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část na základě dohody s kupujícím, v těchto situacích:
- zboží se již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena od dodavatele zboží. Jestliže, již kupující zaplatil část nebo celou částku kupní ceny zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a nedojde k uzavření kupní smlouvy,
- na dárky poskytované zcela zdarma, nemohou být uplatňována žádná práva spotřebitele, neboť toto zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy České Republiky.

Zálohová úhrada - na celý sortiment Winmax a další zboží nabízené na webu www.winmax-racing.cz je požadována finanční záloha předem ve výši 100 % z kupní ceny, pokud se strany nedohodnou jinak. Proforma faktura na veškeré objednané zboží bude odeslána kupujícímu emailem ihned po přijetí objednávky prodávajícím. Veškeré potřebné informace k úhradě zálohy budou uvedeny v tomto mailu.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti obou smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající zodpovídá spotřebiteli za to, že věc při převzetí nemá vadu a především, že v době, kdy spotřebitel věc převzal:
- má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
- se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
- věc odpovídá provedením smluvenému vzorku nebo předloze, bylo-li provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
- je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
- věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. U produktů, které nesplňují podmínky pro použití v běžném silničním provozu a slouží jen pro sportovní účely, bude na tento fakt kupující předem upozorněn.

V případě, že výše uvedené vlastnosti věc nemá, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není nepřiměřené vzhledem k povaze vady.  Pokud se vada týká jen součásti věci, může spotřebitel požadovat pouze výměnu součásti, není-li to možné, může spotřebitel odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména může-li být vada odstraněna bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění této vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady i po opravě nebo pro větší počet vad, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit.

Pokud spotřebitel neodstoupí od smlouvy nebo neuplatní právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z věci. Na přiměřenou slevu má spotřebitel právo i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit. Také v případě, že prodávající nezjedná nápravu v adekvátní době nebo by napravení spotřebiteli působilo značné obtíže.

Kupujícímu nenáleží právo z vadného plnění, jestliže kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu či kupující vadu způsobil sám.

Uplatnit právo z vady může spotřebitel vyskytne-li se u spotřebního zboží vada v době dvacetičtyř měsíců od převzetí. V případě, že se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. U speciálních produktů pro automobilový sport a vzhledem k nestandardní povaze použití takových výrobků si prodávající vyhrazuje právo si při reklamaci vyžádat i stanovisko výrobce a na jeho základě o reklamaci rozhodnout.

Práva a povinnosti kupujícího související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Zboží Vám bude zasláno přepravní společností PPL s.r.o. nebo si je můžete vyzvednout osobně na naší provozovně (nejlevnější způsob standardního dodání zboží): Wesko spol. s r.o., Mistřínská 393, 155 21 Praha 5 - Zličín.

Ceny za přepravu a balné jsou následující:

Přepravní společnost PPL s.r.o. – dodání do druhého dne po ČR

Maximální rozměr zásilek 120x60x60 cm, max. 31,5 kg.

Hmotnost zásilky doCena v Kč za balík bez DPHCena v Kč za balík včetně DPH
2 kg165,-200,-
5 kg190,-230,-
10 kg206,-250,-
20 kg247,-300,-
31,5 kg289,-350,-

Osobní odběr na naší prodejně - ZDARMA.

Info pre zákazníkov zo SLOVENSKA

Platba pre slovenských zákazníkov bude v eurách, prepočítané podľa aktuálneho koeficientu = 26,50.
Přepravní společnost PPL s.r.o. – dodání do 2 pracovních dnů.
Maximální rozměr zásilek 120x60x60 cm, max. 31.5 kg

Hmotnost zásilky doCena v Kč za balík bez DPHCena v Kč za balík včetně DPH
2 kg300,-363,-
5 kg371,-450,-
10 kg480,-580,-
20 kg561,-680,-
31,5 kg702,-850,-
Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

V případě, že je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetová stránka, elektronická objednávka), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (pokud je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě čtrnácti dnů.

Přeje-li si spotřebitel odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů dle předchozího odstavce, kontaktuje nejlépe písemně prodávajícího, kde uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, datem nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od kupní smlouvy lze zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@winmax-racing.cz.

Pokud kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží, které vznikly v důsledku zvoleného způsobu dodání zboží kupujícím, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující nestanoví jinak. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží v nepoužitém stavu vrátí.

Odstoupení od smlouvy dle ustanovení zákona ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do této lhůty od odstoupení od smlouvy vrátit vše získané na základě kupní smlouvy, a to na vlastní náklady kupujícího. Není-li to již možné (např. v mezidobí bylo zboží spotřebováno nebo zničeno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vráceno zpět. V případě, že je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající na spotřebiteli uplatnit právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen prokázat vzniklou škodu. v takovém případě vrací prodávající spotřebiteli jen takto sníženou kupní cenu.

Spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku především v těchto případech:
- smlouva o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
- smlouva o dodávce zboží, které bylo upraveno na základě přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
- smlouva o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
- smlouva o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyjmul a není možné z jej vrátit hygienických důvodů.

Právo na zrušení objednávky si prodávající vyhrazuje u zboží označeného pod pojmem „momentálně nedostupné“.  Jestliže zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem, či se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje, prodávající informuje zákazníka o této situaci. V případě, že byla již část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Ochrana osobních údajů

Veškeré informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Při uzavřením smlouvy kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Na základě písemné žádosti zákazníka je možno osobní údaje odstranit z databáze. Tyti osobní údaje zákazníků jsou proti zneužití plně zabezpečeny. Prodávající nepředává osobní údaje zákazníků žádné další osobě. Výjimku tvoří externí dopravci, kteří doručují zboží a osobní údaje zákazníků jsou jim předávány v minimálním rozsahu.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Ověřeno zákazníky

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop (nabídkový a informační web, který umožňuje vygenerovat objednávku zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Při uzavírání kupní smlouvy kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady, které vznikly kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@winmax-racing.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Na internetových stránkách prodávajícího tyto obchodní podmínky platí v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude-li to důvodem nemožnosti jejího uzavření. Svým nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Okamžikem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně sjednáno jinak.

V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel také využít možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. srpna 2020.

WESKO spol. s r.o., autorizovaný distributor WinmaX, Mistřínská 393, 15521 Praha 5, IČ 25057146, DIČ CZ25057146
tel: 800 080 080, tel: 602 228 768, obchod@winmax-racing.cz

Copyright ©2020 WinmaX, Všechna práva vyhrazena.

Změna nastavení cookies

WINMAX Racing

V ČR zastupujeme také britskou firmu Custom Cages, výrobce certifikovaných ochranných konstrukcí
pro závodní vozy a japonskou společnost Exedy, výrobce špičkových sériových, sportovních i závodních spojek.

Custom Cages Exedy
Nákupní košík 0 Kč